Privacy Policy

ProductPlanet respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door ProductPlanet worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.productplanet.com (hierna: ‘de website’). ProductPlanet acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. ProductPlanet zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

ProductPlanet verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan ProductPlanet, zoals bij:

  • Het aangaan van een overeenkomst met ProductPlanet met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de chatmodule op de website.
  • Het schrijven van een review.
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan ProductPlanet verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u voor vragen of klachten persoonsgegevens verstrekt, worden deze door ProductPlanet uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met ProductPlanet hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u nu of in de toekomst een review op de website schrijft, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de review op deze website te kunnen openbaren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en ProductPlanet gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf dat in opdracht van ProductPlanet de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal ProductPlanet de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Indien u eens een overeenkomst met ProductPlanet hebt gesloten, mag ProductPlanet u evenwel zonder voorafgaande instemming commerciële e-mailberichten toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de producten die eerder door u van ProductPlanet zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en ProductPlanet gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt ProductPlanet persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ProductPlanet of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van ProductPlanet, om de website en e-mailvoorzieningen van ProductPlanet te kunnen exploiteren, de exploitant van de door ProductPlanet gebruikte chatsoftware om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken, MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, de exploitant van de door ProductPlanet gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw review op de website en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van ProductPlanet te kunnen verzorgen.

ProductPlanet slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die ProductPlanet verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van ProductPlanet daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt ProductPlanet er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. ProductPlanet zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van ProductPlanet toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie ProductPlanet persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. ProductPlanet zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van ProductPlanet vallen, evenals door ProductPlanet ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover ProductPlanet de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal ProductPlanet de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als ProductPlanet, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE PRODUCTPLANET GEBRUIKT

ProductPlanet gebruikt functionele, analytische cookies, social media cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics, Facebook Pixel en Instagram Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. ProductPlanet gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt ProductPlanet middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt ProductPlanet cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. ProductPlanet gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan ProductPlanet uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die ProductPlanet van u heeft ontvangen. ProductPlanet kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om ProductPlanet te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre ProductPlanet van cookies gebruik maakt.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ProductPlanet te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ProductPlanet een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die ProductPlanet verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door ProductPlanet slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. ProductPlanet legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

CONTACT

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ProductPlanet, kunt u contact opnemen met ProductPlanet. ProductPlanet helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ProductPlanet of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.